تبلیغات
به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش 

به طراوت و شهامت یک سیب زندگی کنید. دانش - ماهیت زمان
ماهیت زمان

  • نویسنده: amid gm
  • تاریخ:چهارشنبه 5 بهمن 1390
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]
 انیشتین در نظریه نسبیت خاص خویش زمان را در كنار سه بعد دیگر فضا ( طول ، عرض و ارتفاع) بعد چهارم ماده معرفی میكند  و این چهار بعد را متاثر از جرم و سرعت ماده میداند ، بگونه ای كه با افزایش جرم ماده ، فضا و زمان اطراف آن نیز خمیده میشود واین خمیده گی ،فضا - زمان ، باعث میشود در اطراف اجرام سنگین  زمان كندتر بگذرد ، لازم به یاد آوری است كه خمیدگی فضا در اطراف خورشید را هنگام یك كسوف در آفریقای جنوبی  به اثبات رساندند چرا كه مشاهده كردند نور ستارگان هنگام گذر از كنار خورشید اندكی تغییر جهت میدهند ( این تغییر جهت میتواند به خاطر تاثیر جاذبه خورشید بر روی نور  نیز باشد ) ،از سوی دیگر با افزایش سرعت ماده ،زمان نیز بر ماده كندتر میگذرد ، بگونه ای كه در سرعت حد نور زمان متوقف و ساكن میشود و در سرعتهای بالاتر از نور ، كه مطابق تئوری انیشتین دستیابی بدان غیر ممكن  است ( چون در سرعت نور جرم بینهایت میشود ) زمان به عقب باز میگردد .

     مطابق تئوری انیشتین اگر زمان را بعد چهارم در نظر بگیریم میتوانیم در امتداد محور زمان به گذشته و آینده نیز سفر كنیم كه فیزیكدانان محض چندین راه برای آن پیشنهاد كرده اند كه عبور از كرمچاله ها ( سوراخهای ورودی سیاه چاله ها ) یكی از آنهاست ؛ اما انتخاب زمان به عنوان بعد چهارم هرچند كه از نظر ریاضی امكان پذیر است اما از نگاه عقل سلیم غیر قابل قبول است چرا كه زمان هیچ سنخیتی با سه بعد دیگر فضا ندارد ، من ترجیح میدهم زمان را مطابق دیدگاه فلاسفه قدیم همان حركت و تغییر ماده در مكان فرض كنم كه معیار آن  نسبی بوده و نسبت به تغییرات و حركات مواد دیگر سنجیده میشود ، برای نمونه هنگامیكه میگوییم از انفجار بزرگ ( بیگ بنگ)  - 7/13 – میلیارد سال گذشته است این عددی نسبی و قرار دادی است كه تغییرات و حركات گوناگون مواد جهان را از نخستین حركت تا كنون را بر پایه قرار داد اندازه گیریمان به ما نشان میدهد ؛ زمان بعد جداگانه و محوری ریاضی نیست كه بتوان از روی آن به گذشته و یا آینده سفر كرد ، در صورت پذیرفتن زمان به عنوان بعد چهارم با پارادوكسها و تضادهای غیر قابل حلی روبرو میشویم كه هیچ جوابی ندارند برای نمونه فرض كنید از طریق یك كرمچاله به گذشته سفر كنید و پدر خود را قبل از تولدتان بكشید با این فرض پس در آینده نیز وجود نخواهید داشت كه بتوانید به گذشته سفر كنید و این یك پارادوكس بی پاسخ است ، اما با فرض زمان به عنوان حركت ماده و انرژی هیچگاه به گذشته یا آینده سفر نخواهیم كرد ، اما میتوانیم حوادث  گذشته را  عینا باز سازی و تاریخ را تكرار كنیم .


_________________________________________________________________________________________
Einstein in his theory of special relativity space-time along with the other three dimensions (length, width and
 height) after the fourth and four after the introduction of the article considers the influence of mass and velocity, so that increasing the mass of matter, space and time Wayne is a gay bent around the curved space - time, causing heavy objects around the slower time passes, it is necessary to recall that the curvature of space around the sun during an eclipse in South Africa demonstrated the starlight had seen when passing from the sun to make a few changes (these changes could be due to the gravitational influence of the sun's light is on), the increase of speed, even on the slower time passes, so that the speed of light, time stops and living and the higher speeds of light, Einstein's theory according to which it is impossible (because the speed of light is infinite) time to rear back.

According to Einstein's theory if we consider the fourth dimension of time along the time axis also journey to the past and the future as we physicists have suggested several ways for it to pass Krmchalh (holes to the black hole input) of the their, but the After the fourth time as though it is mathematically possible, but common sense is unacceptable at any time because it is not compatible with the three dimensions of space, I prefer the time of the ancient philosophers on the move and the change in I assume that the measure of the relative location and movement towards change and other materials are measured, for example, when we say the Big Bang (Big Bang) - 7 / 13 - billion-year contract and the relative number of changes and movements Since many of the world's first motion was based on our size, we show that, when the individual is central to mathematics, which can be visited on the past or the future, if you accept time as the fourth paradoxes and contradictions facing a non-solution that we have no answer for you is through a travel Krmchalh past and kill his father before birth with the assumption of the future that there can not travel to the past and the The answer is a paradox, but with time as the motion of matter and energy will never travel to the past or future, but past events can be the same again and we repeat history.


اخرین مطالب